Deze website gebruikt cookies om uw voorkeuren op te slaan en om het website bezoek te kunnen monitoren.

Inloopspreekuren

Inloopspreekuren op de maandagavond vervallen.

U bent op maandag en donderdag (op afspraak) welkom op ons kantoor om met een bestuurslid te spreken over een probleem.

Op 28 september 2020 wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden in Slot Purmersteijn. In deze vergadering wordt o.a. verzocht om herbenoeming van de penningmeester en benoeming van 3 AB-leden goed te keuren.
Stukken met financiële gegevens zijn uitsluitend bestemd voor leden en worden daarom niet op de openbare website geplaatst.

Hier vindt u informatie die betrekking heeft op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2020.

NB: de documenten die beschikbaar zijn, kunnen worden aangeklikt.

- Uitnodiging en agenda
- Verslag ALV 2019
- Jaarverslag 2019
- Jaarwerkplan 2020
- Statuten
- Samenstellingsverklaring 2020

 

Maandag 25 maart werd de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden in zalencentrum Concordia in Purmerend (Koemarkt). In deze vergadering werd een kleine aanpassing in de statuten voorgesteld waardoor de mogelijkheid wordt geboden een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB) te vormen. De AB-leden zullen minder belast worden dan de DB-leden en kunnen ook gevraagd worden voor kortlopende projecten.
Stukken met financiële gegevens zijn uitsluitend bestemd voor leden en worden daarom niet op de openbare website geplaatst.

Hier vindt u informatie die betrekking heeft op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 25 maart 2019.

NB: de documenten die beschikbaar zijn, kunnen worden aangeklikt.

- Uitnodiging en agenda
- Verslag ALV 2018
- Jaarverslag 2018
- Jaarwerkplan 2019
- Statuten
- Huishoudelijk reglement
- Samenstellingsverklaring 2019
- Statutenwijziging van art. 10; geldt ook voor HR artikel 6

Omdat InterWhere een huurdersvereniging is, bestaat er ook de verplichting tot het jaarlijks organiseren van een Algemene Ledenvergadering (ALV). Voor deze vergadering moeten alle leden (per 1-7- 2017 zijn dat er 5.075) een persoonlijke uitnodiging krijgen, hetzij schriftelijk hetzij per email.

Tijdens deze ALV legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Tevens worden er vaste documenten overlegd waarop de leden kunnen reageren. Deze documenten zijn:

  • het verslag van de vorige ALV
  • het jaarverslag
  • het jaarwerkplan
  • het financiële overzicht

De eerste drie documenten zijn ruimschoots voorafgaand aan de ALV op onze website te vinden, zodat de leden tijdens de vergadering niet alles nog moeten lezen. Op de avond van de ALV liggen deze documenten ook nog op de tafeltjes in de zaal.

De ALV bestaat doorgaans uit twee gedeelten:

  • voor de pauze: verantwoording bestuur, bespreekpunten, vragen
  • na de pauze: presentatie van een gastspreker over een actueel onderwerp in het belang van de huurders