• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Subsidie voor aardgasvrije woningen

WIE LOOPT ER NOG WARM VOOR STADSVERWARMING?

Mooie publicaties in de media: "Miljoenensubsidie voor aardgasvrije woningen". gasunie
Purmerend verwacht dat de aangevraagde 6,9 miljoen daadwerkelijk deze kant op komen. Purmerend is één van de 27 proeftuinen in Nederland waarvoor een totaal van € 120 miljoen beschikbaar is gesteld. Huurdersorganisaties schrikken wel als blij bekend wordt gemaakt dat Purmerend nu voortgang kan maken met het aanleggen van het warmtenet van de Stadsverwarming. Oh, waait de wind uit die hoek; gaat het om het zorgenkindje van de gemeente? Gaat het niet om vrij keuze van de bewoners? Gaat het niet om concurrentiebevordering waardoor de burger van Purmerend kan gaan rekenen op een "eerlijk" energietarief? De ontwikkelingen in transitieland gaan zó snel en de stadsverwarming is een zó achterhaalde warmteleverancier dat burgers prima in staat zijn zelf te bepalen hoe zij hun woningen willen gaan verwarmen. Gebruik daar de subsidie voor! De proeftuin van Purmerend (Overwhere Zuid) betreft 1.276 woningen; dit zijn woningen zowel in privé bezit als eigendom van corporaties. Als het alleen om woningen zou gaan was er € 5.400 per woning beschikbaar. Het kabinet ziet graag dat voor het einde van deze kabinetsperiode in totaal tussen de 30 en 50.000 woningen aardgasvrij zijn gemaakt.

Nergens lezen wij dat dit ten gunste van stadsverwarmingen moet gaan. Wij dringen er dan ook bij de gemeente op aan vooral de vrije keuze (een mooi Nederlands begrip) aan de burgers te laten en als de stadsverwarming dan zo nodig haar aansluitmogelijkheden wil vergroten, dient zij uit eigen middelen het aanleggen van nieuwe leidingen te bekostigen en financieel aantrekkelijk aan te bieden. Ga a.u.b. ook niet meer uit van het "Niet Meer Dan Anders "principe, want dat is nooit sluitend geweest en zal het (zonder aardgas vergelijk) zeker ook nooit worden.

De warmtebranche is snel tevreden, zij adverteren meestal met
het woord "Duurzaam", waar ze eigenlijk maar 50% van waarmaken.
Het stopt meestal na "Duur". (Zembla)

Indien woningeigenaren een voorkeur hebben voor een vorm van "all electric" mag dat ook geanimeerd worden omdat de eigenaar zich daarbij waarschijnlijk prettig voelt en niet vast zit aan monopolie warmteleverancier. Als ook huurders de corporatie aangeven geen voorkeur te hebben voor stadsverwarming moet de mogelijkheid bestaan een alternatief aan te brengen. Is er reeds een aansluiting op de SVP aanwezig danmoet deze tegen minimale kosten worden afgesloten. Laat Purmerend in deze een voorbeeld nemen aan de stad Utrecht waar een einde is gemaakt aan het monopolie van Eneco stadsverwarming. In maart/april 2016 zijn een 7-tal moties in een raadsdebat aangenomen.
Intermaris schrijft dat in Overwhere Zuid ca. 600 sociale huurwoningen staan waarvoor de stap naar 100% gasvrij belangrijk is voor milieu, veiligheid en woonlastenreductie . Intermaris wil graag samenwerken met de gemeente en andere partners. Het bedrag dat Intermaris als vergoeding ontvangt staat er niet bij vermeld. Wel weten we dat bij verduurzamingswerkzaamheden in dit gebied miljoenen door de corporatie moet worden betaald om de aanwezige en vaak ongelukkig gemonteerde oude SVP leidingen te vervangen en beter aan te leggen. SVP geeft hierbij niet thuis. (Overigens heeft SVP bij de geplande renovatieklus van de leidingen in Purmer-Zuid al een brevet van onvermogen afgegeven!) Waarom laten we de SVP niet voor wat die is en plaatsen we in die woningen geen warmtepompen? Dat een warmtepomp niet zou samengaan met radiatoren, of dat een warmtepomp niet te realiseren is in een oude woning, is een "broodje aap". Praktijk wijst al jaren uit dat het prima kan in combinatie met isolatie. En daar hebben wij als huurders ook recht op. De totale kosten die de huurder de komende 40 jaar moet gaan betalen voor warmte plus de investeringen van de corporatie en de SVP zijn vergelijkbaar met de kosten voor goede isolatie en alternatieve technieken.
"De Rijkssubsidie dekt niet alle kosten die met de transitie zijn gemoeid", zegt de wethouder. Dat is logisch, want met die kleine € 5.400 per huis kun je niet zoveel, als het om de aanpak van vastgoed energie-infrastructuur gaat. Een flink deel zal opgaan aan procesgeld en voor de plannenmakerij. De echte investeringen moeten worden opgebracht door de gemeente en de vastgoedeigenaren. Maar de bezitters van een woning voor eigen gebruik, komen wel degelijk met grote vraagtekens te zitten omdat het antwoord op de sleutelverdeling nog niet kan worden gegeven. "Dit is nog onderwerp van nadere studie", volgens de wethouder.

WAAROM IS PURMEREND ZO TROTS OP HAAR VERLIESPOST?

Omdat de koning op 13 maart 2015 deze biomassacentrale opende? Dat is voor InterWhere niet doorslaggevend. Een feit is dat er beter moet worden nagedacht als men spreekt over een Biomassa Centrale. Bij "bio" denkt iedereen meteen dat het goed zit. Echter, "Bio" is echter synoniem aan "subsidie". Ook SVP ontvangt een behoorlijke hoeveelheid Rijkssubsidie.

Informatie op de website van de Stadsverwarming Purmerend
en andere, zelf geregisseerde, berichtgeving,
bevat wel een grote dosis "eigen roem".
InterWhere zoekt naar een weg om prijsverlagingen overeen te komen.

Er worden massaal houtkorrels verstookt met miljarden aan groene subsidie. Het resthout van Staatsbosbeheer, waar SVP een contract mee heeft, is natuurlijk nooit voldoende om alle Biomassa Centrales in Nederland te voorzien. "Biomassa staat in de boeken als CO2-neutraal. Rekenfoutje", zegt Dr. Searchinger, van de universiteit van New Jersey. "Als de boom niet was gekapt, was hij gewoon doorgegroeid en had hij nog steeds CO2 opgenomen". Houtkorrels zijn helemaal niet koolstofneutraal en op korte termijn zijn ze zelfs slechter voor het klimaat dan kolen (volgens de EASAC, Europese koepel van wetenschapsacademies). Dieper gaan we niet in op Biomassa, omdat het wel een heel technisch verhaal gaat worden met voor en tegenstanders, en InterWhere zich bijvoorkeur bezighoudt met nadrukkelijk aandacht te vragen om energie(transitie) betaalbaar te houden met een verwijzing naar de laagste inkomens. Voor nu en in de verre toekomst.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.