• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Prestatieafspraken

Persbericht Prestatieafspraken 2021-2024

Dit is een gezamenlijk persbericht van:

Wooncompagnie, Intermaris, Rochdale en Woonzorg Nederland en de huurdersverenigingen InterWhere, “De Vijfhoek” en Bewonersraad Rochdale.

Ambities huurders, corporaties en gemeente 2021-2024 vastgesteld

Samen hebben de woningcorporaties, huurdersverenigingen en de gemeente nieuwe afspraken gemaakt voor de periode 2021-2024. Met deze afspraken is vastgelegd waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. De afspraken gaan over samenwerken, beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, zorg en welzijn.

Wethouder Thijs Kroese over de gemaakte afspraken: “De noodzaak tot bouwen wordt door iedereen onderschreven. De effecten van het tekort worden steeds zichtbaarder in de Purmerendse samenleving. Ik ben dan ook blij met de afspraak dat we op zeer korte termijn aan de slag gaan met een nieuw Akkoord van Purmerend, waar ook realisatie van middeldure huurwoningen een plek krijgt.”

Cees Tip, directeur-bestuurder Intermaris: “We staan met elkaar voor de uitdaging om een flink aantal woningen bij te bouwen in Purmerend. Deze beoogde uitbreiding van het woningaanbod is hard nodig om het hoofd te bieden aan de wooncrisis. Ik kijk er daarom naar uit om snel met elkaar concreet te maken waar de woningen gebouwd kunnen worden en hoe we dat gaan doen.”

Cees van Boven, bestuurder bij Woonzorg Nederland: "Het is onze missie om passende en betaalbare woningen voor senioren te verzorgen. In Purmerend ligt een grote opgave, en we zijn dan ook blij dat we kunnen bijdragen aan oplossingen."

Stefan van Schaik, directeur Wooncompagnie: “In deze woningmarkt is het goed en betaalbaar wonen niet vanzelfsprekend. Daarom werken wij samen aan het verruimen van het aanbod betaalbare woningen met zo laag mogelijke woonlasten, ook voor middeninkomens. We zetten daarnaast in op een gematigd huurbeleid, schuldpreventie en passen waar mogelijk maatwerk toe.”

 Hester van Buren, bestuursvoorzitter Rochdale: “De woningbouwambities van Purmerend sluiten naadloos aan op onze inzet de wooncrisis in de Metropoolregio Amsterdam aan te pakken. Ook de komende jaar zetten we daar onze schouders onder, in goede samenspraak met onze huurders.”

Vuist tegen de verhuurderheffing

Om meer woningen te kunnen realiseren is investeringscapaciteit noodzakelijk. De bestaande verhuurderheffing beperkt deze mogelijkheden en zet een rem op onze ambities. We willen dan ook nu en in de toekomst gezamenlijk een vuist blijven maken tegen deze verhuurderheffing en zijn blij met de enorme inzet van de Purmerendse huurdersverenigingen hiertegen.

Betaalbare Koop

Komend jaar wordt onderzocht of en hoe een sociale koopsector in Purmerend kan worden gerealiseerd. Partijen zien graag een blijvend segment van betaalbare koopwoningen, zodat er aanbod is en blijft voor starters op de koopmarkt met een middeninkomen. De gemeente neemt het initiatief om dit nader uit te werken en betrekt hier de corporaties bij.

Samenwerking zorg & welzijn

Wonen, zorg en welzijn hangen steeds meer met elkaar samen. Dit thema is dan ook een belangrijk onderdeel van deze afspraken. Zorg- en welzijnspartners hebben deelgenomen aan het gesprek, om op deze manier een breed gedragen pakket aan afspraken te realiseren, waar we gezamenlijk de schouders onder gaan zetten. .

Beemster

In het kader van de fusie is de gemeente Beemster bestuurlijk betrokken geweest bij de tot stand koming van deze afspraken. Waarbij het uitgangspunt is dat deze afspraken na de fusie in stand blijven en waar nodig aangevuld of aangepast op een enkel onderwerp.

Woonlasten de grootste zorg van de huurdersverenigingen

Het bedrag dat een gezin maandelijks netto te besteden heeft (dat is inkomen na aftrek van huur, vaste lasten zoals energie, belastingen en verzekeringen, en inclusief toeslagen) is volgens het Nibud voor tien duizenden gezinnen onvoldoende om rond te komen. Veel huurders van een sociale huurwoning betalen 35 – 40% van hun inkomen aan woonlasten. Huurdersorganisaties  spannen zich in om deze kosten (in overleg met corporaties en gemeente) te verlagen. Op de landelijke en lokale politiek wordt een dringend beroep gedaan om de verhuurderheffing geheel af te schaffen, waardoor corporaties ook in staat zijn nieuwe afspraken te maken over de maandelijkse huur. Daarvoor is de landelijke actie “Weg met de Wooncrisis” (link: https://wegmetdewooncrisis.nl/) gestart De actie wordt door alle partijen van de prestatieafspraken onderschreven.

Ondertekenaars

De afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente, de woningcorporaties Wooncompagnie, Intermaris, Rochdale en Woonzorg Nederland en de huurdersverenigingen InterWhere, “De Vijfhoek” en Bewonersraad Rochdale.

Ondertekenaars prestatieafspraken 2021 2024

 
 
Powered by Phoca Download
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.