• 1
  • 2
  • 3

Nieuws

Nieuwsberichten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op Rijksoverheid.nl
  1. Opnieuw kunnen meerdere gemeenten voor woningbouwprojecten gebruikmaken van de voordelen die de Omgevingswet vanaf 1 januari 2024 gaat bieden.
  2. Op 6 december 2022 zijn de contouren van de financiële herplaatsingsgarantie bekend gemaakt. De garantie biedt investeerders (doorgaans een woningcorporatie) meer zekerheid voor investering in flexwoningen, door de kans te vergroten dat een tweede en verder opvolgende locatie voor de woningen wordt gevonden. Naast een inspanningsverplichting voor de eigenaar van de flexwoningen voorziet de garantie ook in ondersteuning bij herplaatsing. Op de Rijksbegroting is voor de herplaatsingsgarantie € 220 miljoen beschikbaar gesteld. Vandaag deelt het Rijk een eerste verdere uitwerking van de voorwaarden van de garantie. Hiermee biedt de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening woningcorporaties en gemeenten handvatten in de aanloop naar de definitieve openstelling van de garantie.
  3. Minister Hugo de Jonge wil Rijksvastgoed meer inzetten voor grote maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, het opwekken van duurzame energie en de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Om deze taken goed uit te voeren, richt het Rijksvastgoedbedrijf een nieuwe directie op.
  4. Staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de heer E.E. (Edison) Rijna benoemd tot speciaal gezant voor Caribisch Nederland voor EU-fondsen, VN-fondsen en economische betrekkingen met Latijns Amerika. De heer Rijna start op 18 april 2023 in zijn nieuwe functie en zal gelijktijdig terugtreden als gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire.
  5. Mr. S.M. (Suzanne) Otters-Bruijnen is benoemd tot burgemeester van de gemeente Son en Breugel. De benoeming gaat in op 11 april 2023.   
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.