• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

GROOT AANTAL RAADSLEDEN AANWEZIG BIJ INFORMATIEAVOND OP 21 JANUARI DOOR

PURMERENDSE WONINGCORPORATIES EN HUURDERSORGANISATIES

In het artikel hieronder de inbreng van de huurdersorganisaties, uitgesproken door de voorzitter van HV InterWhere:

Voorzitter,

Het klinkt zo mooi: "Een huurdersvereniging houdt zich bezig met alles waar een corporatie zich ook mee bezig houdt, echter vanuit het perspectief van de huurder".

Nog een citaat: "Sinds de nieuwe Woningwet, hebben huurdersorganisaties een grotere rol gekregen. Vanaf 2015 gelden zij als volwaardig gesprekspartner in de prestatieafspraken met gemeente en corporaties over het lokale woonbeleid". De stem van de huurders heeft eenzelfde gewicht als die van de professionele partijen.

U begrijpt de grote verantwoordelijkheid die opeens bij de huurders wordt neergelegd. Van een huurdersvereniging wordt dan nu ook vanuit de wèt verwacht dat ze geen "one issue" partij zijn, maar met een bredere visie naar voren komen, waarmee de hele stad is gediend.

 

Natuurlijk is het gebrek aan sociale huurwoningen en de daardoor veel te lange wachtlijst, ons een doorn in het oog. Het is ook onbegrijpelijk dat sinds de oprichting van de "Eerste Nederlandse woningbouwvereniging" in 1852 (genaamd: Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse) men nog geen kans gezien heeft om een voldoende aanbod sociale huurwoningen te realiseren. We lopen op de maan en zetten een onderzoekssatelliet neer op Venus. Maar woningen bouwen waar een gillend te kort aan is, dat is weer een andere tak van sport. Huurdersorganisaties hebben hierover regelmatig overleg met corporaties en gemeente. De gemeente mag wel wat ruimhartiger grondposities aan de corporatie toewijzen i.p.v. aan de meest biedende die dan minimaal 30% sociaal moet gaan realiseren. Echter de ware problematiek zit toch bij de overheid; daar moet luidruchtiger aan de bel getrokken worden (meer dan bij de lokale gemeenteraad). InterWhere heeft met regelmaat bij de Woonbond aangedrongen op landelijke acties. Inmiddels hebben we ook contact gezocht met de lokale politieke partijen om kennis te maken en aan te geven waar bij huurders de problemen liggen.  We zijn ook vorige week op bezoek  geweest bij mevrouw Joke Geldhof; gedeputeerde "Wonen" van Noord-Holland om te spreken over de problematiek van Purmerend; zowel vanuit de huurders als vanuit de corporatie. Ze gaf aan verheugd te zijn dat nu eens een huurdersvereniging uit eigen beweging kwam om een uitleg te geven waarom huurders het water aan de lippen staat. Het werd een positief vraag en antwoordspel gedurende ruim een uur.

Er wordt nu hard gewerkt aan een aanpassing van het woningtoewijzingsysteem; dit zal enige verlichting moet brengen. Maar er treedt ook een verandering in de maatschappij op, waardoor de behoeftelijn anders komt te lopen.  De verandering in de gezinssamenstelling is ook een oorzaak van het woningtekort. Waar voorheen een compleet gezin woonde, woont nu een éénoudergezin (inmiddels betreft dat 22% van de gezinnen). Jongeren stappen af van het begrip "ownership". Men koopt niet meer maar huurt of leaset. In een paar jaar tijd heeft het "privat lease" bij auto's een enorme vlucht genomen. Zelfs bij Cool Blue "huurt" men een wasmachine en deze wordt dus niet gekocht. Wat je zelf bezit, daar ben je verantwoordelijk voor en moet je ook onderhouden. Dus ook geen huis kopen maar huren.

De "scheefwoners" zullen we toch ook maar even noemen al zien we dit niet als een probleem maar meer als een categorie bewoners die zorgt voor evenwicht in de omgeving. Denk eerder aan anders toewijzen en zorg voor wijken en complexen waarin gemengde inkomensgroepen kunnen wonen.

Betaalbaarheid van wonen.

Dit is het belangrijkste onderwerp voor de huurdersorganisaties. Om aan te geven hoe zorgelijk de situatie van de huurders is, hebben we het wapen van Zeeland (Loctor et Emergo) iets aangepast en het devies luidt dan: Luctot et Tamen non Emergo. De energierekening schiet omhoog, huurders en lage inkomens zijn de dupe.  Burgers vinden in het algemeen dat de lasten van de klimaatmaatregelen té oneerlijk zijn verdeeld, dat blijkt ook uit reacties van deelnemers aan de diverse energietafels en het huidige "gerommel" in de coalitiepartijen van het kabinet.  Onze Huurdersorganisaties hebben duurzaamheid en armoedebestrijding op de jaarschijf 2019 laten zetten omdat we constateren dat er voor de burgers  inmiddels een onbetaalbare situatie is ontstaan. "Een lege huishoudportemonnee!!

(Wist u dat burgers nu minder hebben te besteden dan voor de crisis in 2008?)

Woonlasten zijn een totaal van huur, energie en lokale lasten. Het beperken van de huurverhoging wordt besproken met de corporaties die zeker inzien dat na de huurverhogingen van de laatste jaren, de rek er bij de huurders uit is. Voor het overige moeten we toch echt in gesprek met de gemeente. Energielasten worden met het klimaatakkoord in het achterhoofd, een te zware last voor burgers; "Energie armoede" komt al snel om de hoek. Blok- en stadsverwarming wordt 18% duurder omdat de gasprijs en de belasting op aardgas stijgen. Bizar! Gasprijs gaat omhoog om mensen van het gas te krijgen. Maar huishoudens die al volledig van gas af zijn, worden zo alsnog benadeeld. Die hogere belasting op aardgas levert een zgn. "windfall profit" op voor warmteleveranciers. Deze extra ontstane winst waar geen inspanningsverplichting tegenover staat, moet zeker geheel weer ten goede komen aan de afnemers (de op stadsverwarming aangesloten huishoudens in Purmerend)!! Het wordt nu zeker tijd om met het begrip "Niet Meer Dan Anders", eerlijker te berekenen en toe te passen. Bij het slotpleidooi komen we nog even terug bij de SVP.

Even  een paar voorbeelden noemen waaruit blijkt dat een HV niet slaafs de corporatie volgt:

  • voor de komende gesprekken over huuraanpassing 2019, laat de corporatie een onderzoek uitvoeren naar de draagkracht van de inwoners van Purmerend. Zeer waardevol, maar InterWhere houdt zelf nog even een enquête onder haar leden en gaat te rade bij de Woonbond om zo het gesprek goed voorbereid in te kunnen gaan.
  • i.v.m. de energietransitie en verduurzaming, neemt de corporatie een onderzoeksbureau in de armen voor advies. InterWhere reageert op dit advies met medewerking van een deskundige op dit gebied (zo van: twee weten meer dan één; en zoek de verschillen).
  • bewonerscommissies ondersteunen bij het opstellen van een Sociaal Plan bij renovatie waardoor achteraf geen misverstanden kunnen bestaan ten aanzien van de rechten en plichten van bewoners, corporatie en aannemer. Ook wordt sterk op de concepttekst van de corporatie gelet; geen regels voor tweeërlei uitleg vatbaar.

Slotpleidooi:

Wij willen uw raad met klem adviseren zich zo breed mogelijk te laten informeren bij vóór- en tegenstanders van stadsverwarming,  over welk effect de SVP heeft op de huishoudportemonnee van de burgers. Lees niet alleen hun website, want dat is natuurlijk één reclameblok.  Veel inwoners zijn niet uit eigen wil aangesloten maar ervaren wel de financiële lasten. Eenmaal aangesloten heb je een eeuwig durend contract met hoge vaste lasten. De mogelijkheid om over te stappen naar een andere leverancier is niet aanwezig (begin dit jaar heeft zeker een kwart van de huishouden een overstap gemaakt naar een andere energieleverancier, zorgverzekeraar en bv. een autoverzekering).  De SVP bezit een monopoliepositie. Zo'n constructie is altijd ongewenst. Laten gemeente en SVP een reële voorlichting geven over een aansluiting op stadsverwarming of een andere energiebron, ook in de zgn. "proeftuin"  waar Purmerend met een subsidie van het Rijk aan de slag kan. Maar niet alleen met het aanleggen van een warmtenet; hecht niet aan  een verouderd systeem  met een  verlies van 35-55% aan warmte tussen de centrale en de woning. De gebruiker betaalt ook dit verlies. Bij warmtenetten staan betaalbaarheid en duurzaamheid veelal niet op de 1ste plaats.  Adviseer eerst een goede isolatie alvorens een nieuw warmte systeem wordt besproken. Van het gas af is pas gewenst in 2030.  Overigens is het wel of niet duurzaam zijn van de SVP voor huurders geen punt; daar is men niet mee bezig. Waar men wel op gefocust is, is de maandelijkse rekening; ook het feit dat de SVP de afleversets die nu nog in eigendom zijn van corporaties, in eigen bezit wil hebben. De situatie die dan ontstaat is een netto huurverlaging door de corporatie en een verhoging van vastrecht aan de SVP. Geen rekening wordt gehouden dat deze (boekhoudkundige move) de huurder met huurtoeslag wel tot  € 10,= in de maand aan toeslagvermindering kan kosten en als men dat niet direct door heeft over 1  of 2 jaar een naheffing van de belastingdienst op de mat krijgt. Een onverwacht verlies van besteedbaar inkomen voor de primaire doelgroep, waarvoor de huurdersorganisaties de eerste verantwoordelijkheid voelen.

Het (concept) klimaatakkoord spreekt over 49% CO2 reductie in 2030 en CO2 neutraal in 2050. Volgens het coalitieakkoord van Purmerend, is het uitgangspunt bij de energietransitie, dat de omschakeling voor de inwoners zoveel mogelijk kostenneutraal verloopt en dat de lasten voor de inwoners niet stijgen.

Alleen met een gezamenlijke inspanning (gemeente, corporaties en huurdersorganisaties) kunnen we de nu reeds aanwezige armoede terugdringen en wordt het misschien voor de huurders toch nog een betaalbaar 2019.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.