• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Groene Huisvester in Purmerend

PILOTWIJK OVERWHERE-ZUID DRUK BEZOCHTgeorgetoespraak

Woensdagmiddag 10 juli kwamen leden van de Groene Huisvesters in de Taborkerk bij elkaar om te zien hoe de gemeente omgaat met de energietransitie in de "pilot wijk". Het Kabinet heeft in Nederland 27 van dit soort wijken aangewezen en daarvoor een behoorlijk subsidiebedrag beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling de bewoners er toe te bewegen van het gas af te gaan en voor verwarming van de woning en het koken, over te gaan op een andere energiebron. Huurdersvereniging InterWhere weet inmiddels dat de gemeente een overstap naar Stadsverwarming propageert maar er zijn alternatieven.
InterWhere heeft tijdens deze bijeenkomst een kritisch tegengeluid laten horen, waar de ca. 50 aanwezigen van diverse corporaties, de gemeente, de Woonbond en Aedes, tot een afgevaardigde van het ministerie toe, naar luisterden. Vele afgevaardigden waren geïnteresseerd in de uitkomst van onze enquête over de Stadsverwarming en namen die ook mee.
De tekst die werd uitgesproken door de voorzitter van InterWhere staat hieronder.

 

Goedemiddag dames en heren,
Er is al het een en ander gezegd over warmtenetten en Stadsverwarming in het bijzonder.
U bent het daar natuurlijk in grote lijnen mee eens, omdat dit goed aansluit bij uw ambities en toekomst ideeën.
Kortweg denken lokale overheden en warmtenet lobbyisten:
"gas afsluiten, warmtenet aansluiten".
Andere groeperingen zullen hier anders over denken.
Welke groepen zijn dat dan, hoor ik u vragen? Wel, dat zijn zij die voor de kosten opdraaien en die zorgen dat deze operatie uitvoerbaar en levensvatbaar is.
Huurders en Woningeigenaren dus!

Corporaties worden ook benaderd voor: "van het gas, aan het warmtenet" Maar corporaties zijn de huurders en die worden te vaak bij de consultaties vergeten.
De corporatie werkt met de portemonnee van de huurder; dat betekent ook inspraak van die huurder bij het besteden van zijn middelen.
Daarnaast rekenen huurders erop dat gemeente en corporatie hun verantwoordelijkheid en zorgplicht serieus nemen, om stijging van de woonlasten te voorkomen.
In de praktijk blijkt dat nog al eens flink tegen te vallen, mede door de vage verhalen over NMDA. Keuzes rondom centrale en individuele voorzieningen horen daar ook bij. Een warmtenet kan leuk zijn voor de bühne, maar de woning verandert er niet van. Hij blijft vochtig, tochtig en duur in energielasten. Wanneer de energierekening van de huurder wordt gebruikt om méér aan de woning te doen dan normaal onderhoud of grootonderhoud, dan ontstaat er de win-win situatie door een betere, gezondere woning met een nieuw uiterlijk en stabielere woonlasten. Dat kan met een NMDA aansluiting niet worden gegarandeerd.
Als men spreekt over een warmtenet en men bedoelt hiermee de huidige HT leidingen, dan is het op voorhand een verloren zaak.
Deze warmtenetten worden veelal gevoed door één (vaak fossiel) gestookte warmtebron, en zo'n net mag niet duurzaam genoemd worden en ze zijn voor de gebruiker ook nog eens zeer kostbaar; zelfs als we leiding- en stralingsverlies buiten beschouwing laten.
Volgens de Ver. Eigenhuis gaan gebruikers de komende 3 jaar zo'n € 250 meer betalen, mede door het NMDA systeem.

We lezen regelmatig dat de Nederlanders beslist niet versneld van hun gasstelletje af willen.

Nog een paar opmerkingen:
SVP loopt via een monopoliehouder. Dat is nooit in het voordeel van de gebruiker. Woningen (nieuwbouw of renovatie) die zijn of worden aangesloten op de Stadsverwarming, behoeven minder goed geïsoleerd te worden, omdat aanwezigheid van SVP meer punten aan de woning toekent (cadeau dus).
Bouwen en renoveren moet met een prestatiegarantie.
Vermeld ook duidelijk alternatieven en durf te stellen dat bij gebruik van een warmtepomp dit de eigenaar, na 15 jaar gebruik, een voordeel van zeker € 580 per jaar heeft opgeleverd.
Reken de komende 10 jaar nog niet op waterstof maar kijk voorlopig naar duurzame warmte i.p.v. fossiele HT warmtenetten en verbied het aanleggen van nieuwe of uitbreiding van bestaande warmtenetten boven de 50 graden.
Huurdersorganisaties in Purmerend blijven gemeente, corporaties en SVP kritisch volgen en, indien noodzakelijk hen de gevoelens van de Purmerenders voorhouden, zoals die duidelijk zijn uitgesproken in een enquête gehouden door HV InterWhere over dit onderwerp.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.