• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Featured

Succes Huurdersvereniging InterWhere

DOEL IS ALTIJD: VERLAGING VAN DE WOONLASTENBewonersavond P3

Woensdagavond, 27 november organiseerde Intermaris een bewonersavond. Het thema voor die avond was: “Bewoner centraal”.
Bewonerscommissies waren uitgenodigd in P3 om hun mening te geven over hoe Intermaris reageert of moet reageren op huurders; tevens werd aan de aanwezigen uitgelegd dat er met de huurdersverenigingen (HV InterWhere voor Purmerend/Waterland en VH De Boog voor de huurders van Hoorn) een convenant was gesloten.
In deze overeenkomst is vastgelegd dat er veel geld (17 miljoen voor 7 jaar) besteed gaat worden aan lastenverlichting voor alle huurders en dat er extra personeel wordt aangetrokken voor leefbaarheid; BC’s worden in de gelegenheid gesteld meer aanvragen in te dienen die te maken hebben met verbetering van woon/leefomgeving.

Huurverhoging: voor een periode van 3 jaar is vastgelegd dat de huur met slechts een ½% ONDER inflatie wordt verhoogd. De inkomensafhankelijke huurverhoging is van tafel zoals ook de “1% + inflatie” regel (beide versies worden nog veelvuldig toegepast).

Onderhoudsabonnement: Vanaf juli 2019 geldt het abonnement om de kosten voor kleine herstellingen (wettelijk voor rekening van de huurder) af te kopen voor een maandelijks bedrag van € 6,=. InterWhere was hier altijd al op tegen en heeft nu kunnen bewerkstelligen dat dit bedrag wordt verlaagd naar € 2,50 per maand per 1 januari 2020. Restitutie volgt voor hen die het abonnement reeds zijn aangegaan.
De extra gelden die nu worden besteed aan leefbaarheid en Bewoners-commissies is een rechtstreeks gevolg van alle onderhandelingsgesprekken die InterWhere over een periode van 3 maanden voerde met de directie van Intermaris.

HV InterWhere heeft de corporatie ook nog gewezen op een (landelijke) ongelijkheid betreffende het in rekening brengen van administratiekosten bij nieuwe verhuringen. Ooit waren we al een lager tarief overeengekomen dan een juridische uitspraak over dit onderwerp. Toen echter in Groningen een corporatie het zo bont maakte en ca. € 180 aan nieuwe huurders berekende,  gaf een rechter aan dat hij een bedrag van € 14,50 redelijk genoeg vond en alles daarboven behoorde tot de bedrijfskosten van de corporatie.interwHamer
In overleg heeft Intermaris toen besloten vanaf heden het laten betalen van administratiekosten te schrappen. De coulance van Intermaris ging verder, door te besluiten om vanaf medio 2014 (ook een moment waarop de rechter een uitspraak deed) de aan Intermaris betaalde kosten aan hen die nu nog huurder zijn, terug te storten. Opzet is om dat nog in de maand december te kunnen doen. Huurders die hier recht op hebben worden door Intermaris benaderd.
Het gebeurt niet vaak, maar de afgelopen dagen heeft InterWhere van diverse huurders per mail, telefonisch of mondeling complimenten ontvangen over de behaalde resultaten. Dus woonlastenverlaging voor de huurders.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.