• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Internetconsultatie Warmtewet 2.0

HUURDERS MOGEN HIERIN NIET WORDEN VERGETENhout

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een concept wetswijziging in de Warmtewet ter consultatie neergelegd. Instanties en particulieren kunnen hierop reageren. De Woonbond heeft een notie hierop geschreven maar die voldeed niet aan de wensen van HV InterWhere. Zaterdag 25 juli lazen we de petitie zoals die was opgesteld door Reeshofwarmte. Hierin vonden wij veel raakvlakken met onze reactie naar de Woonbond. Reeshofwarmte heeft deze petitie geadresseerd aan minister Wiebes.

Als deze petitie vaak wordt ondertekend zal de invloed hiervan ook sterker zijn. Door op deze link te klikken komt u bij het artikel en krijgt u de mogelijkheid het te ondertekenen (digitaal). InterWhere beveelt het van harte aan.

Onderstaand de reactie van InterWhere op de wetswijziging.

Heeft u zelf nog opmerkingen (positief/negatief), stuur ons een mailtje.

 

In 2030 moeten 1.5 miljoen bestaande woningen en gebouwen van het aardgas zijn afgesloten en in 2050 zou Nederland energie neutraal moeten zijn (geen CO2 uitstoot meer als gevolg van fossiele brandstof).

De verplichting om nieuwbouw woningen op te leveren met een gasaansluiting is sinds 2018 al vervallen. Het is daarom onverstandig als dit alsnog voorkomt. InterWhere is overigens tegen een nieuwe verplichting van Rijk en gemeente om nieuwbouw etc. direct aan te sluiten op het (gemeentelijke) warmtenet.

Keuzevrijheid is een groot goed in Nederland en dat willen we graag behouden.

De gebouwde omgeving moet overgaan op duurzame energie, ook hernieuwbare energie genoemd. Fossiele brandstoffen hebben een nadelig CO2 effect. Hieronder vallen ook de Biomassacentrales. Ondanks de diversiteit die hierin bestaat. Huurdersorganisaties bekijken de nieuwe warmtewet met andere ogen dan bv. de industrie. Milieu aspecten zijn voor de huurders zeker belangrijk maar die winnen het beslist niet van het woonlasteneffect. Huurders in de primaire doelgroep hebben een inkomen tot aan de huurtoeslaggrens. Daarom is het van groot belang dat huurders een zo laag mogelijke energie- en warmterekening ontvangen. Inmiddels is genoegzaam bekend dat de inkomensgroei van deze bevolkingsgroep geen gelijke tred houdt met de stijging van de woonlasten. Huurprijzen speken hier zeker een woordje mee maar ook voedsel, verzekeringen en kleding behoren tot de onvermijdelijke kosten. 

Het aangesloten zijn op een warmtenet is niet altijd het voordeligst voor huurders. Het eerste warmtedistributienet (Stadsverwarming) dateert uit 1923 in Utrecht. Sindsdien zijn er ca. 45 steden met een eigen warmtelevering voor (een gedeelte van) de inwoners. In Nederland wordt warmtelevering, op papier, veel hoger gewaardeerd dan aardgas waardoor de huizen in de berekeningen sneller voldoen aan de EPC-norm en de bouwer dus minder hoeft te isoleren. Daar dit het milieuvoordeel teniet doet en de aangeslotene tot 30% meer warmte gebruikt (en betaalt) moet de gebruiker voor lief nemen; dit verschil wordt niet meegenomen in het NMDA-tarief.

Biomassacentrales zijn het huidige hoofdpijnproject voor huurders en (toekomstige) gebruikers van een warmtenet  waarvan de ondergrondse leidingen, gevuld met water, worden verwarmd door houtverbranding veelal aangevuld met bijstook van aardgas. Dus niet duurzaam. Zelfs nieuw aangelegde warmtenetten zijn HT leidingen terwijl er met man en macht aan wordt gewerkt het huidig woningbezit te verduurzamen. Energie die door een woning niet (meer) wordt gevraagd hoeft ook niet te worden opgewekt.

Ook het aanleggen van nieuwe HT leidingen (wat eigenlijk verboden moest worden indien >50) over langere afstanden (bv. nu van Purmerend tot in de Beemster) levert veel warmteverlies op (35 – 50% is transportverlies, met rekening gebruiker). Het aanleggen van nieuwe warmtenetten kan beter worden ontmoedigd dan worden geanimeerd en goedgepraat.

De BV Nederland geeft miljoenen euro’s aan subsidie uit voor de bouw van BMC’s, een industrie die als transitieproductie wordt gezien. Gemeenten moeten nu voor miljoenen leningen van stadsverwarmingen borgen terwijl inwoners andere gedachten hierover hebben.

Het ministerie zou ook kunnen besluiten deze subsidie (deels) toe te kennen aan het verzwaren van de elektriciteitscapaciteit  van diverse netbeheerders.

De burger is meer geïnteresseerd in toekomstige verwarming via elektra dan van stadsverwarming omdat, wij redeneren vanuit Purmerend, de stadsverwarming is monopolistisch, klantonvriendelijk, blijvend kostbaar en het niet kunnen overstappen op een andere warmteleverancier wekt veel ongenoegen op.

De aanwezige afleverunits behoren ook tot een kosten verhogend deel van de stadsverwarming. Als directe levering van tapwater wordt losgelaten worden vervangen door een warmtepompboiler is dat vele malen efficiënter en voordeliger. Bewoners willen hier van afzien en dit onderdeel van de Stadsverwarming laten behoren tot “het gehuurde”. Onderhoud en vervanging wordt dan weer een taak van de woningcorporatie. Een corporatie is klantvriendelijker dan de Stadsverwarming. Nu wil de Stadsverwarming de afleversets in eigen beheer hebben maar in de praktijk leidt dat tot meer storingen in warmtelevering dan wanneer het onderhoud berust bij de corporatie.

 

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.