• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Kamermeerderheid tegen tijdelijke verhuur binnen bereik
Featured

Kamermeerderheid tegen tijdelijke verhuur binnen bereik

Gisteravond behandelde de Tweede Kamer de initiatiefwet 'Vaste huurcontracten' van PvdA en de ChristenUnie, waarmee generieke tijdelijke contracten van maximaal twee jaar voor huurwoningen weer worden verboden.

Tijdens de behandeling bleek een groot deel van de oppositie, én coalitiepartij D66, de wet te steunen. Het CDA is nog niet zeker van de steun, en wil in ieder geval de garantie dat tijdelijke contracten voor bepaalde doelgroepen ingezet kunnen blijven worden. Dat wordt overigens ook niet verboden met de initiatiefwet tegen de reguliere tijdelijke contracten. Al zijn er ook partijen die dat juist wel willen, omdat ook bij deze contracten onzekere woonsituaties ontstaan.

Kanttekeningen diverse partijen oplosbaar

Veel van de kanttekeningen van partijen zijn wel weg te nemen. De PVV vroeg zich af of een woning die in de verkoop gaat nog wel tijdelijk verhuurd kan worden. Het CDA had het over het belang van wisselwoningen (wanneer een huurder tijdelijk de woning uit moet, bijvoorbeeld voor ingrijpende renovatie). Maar ook zonder de generieke tijdelijke contracten is het nog steeds mogelijk om onder de leegstandwet woningen te verhuren die verkocht gaan worden, of die op de nominatie staan voor sloop of ingrijpende renovatie. Inzetten van wisselwoningen gebeurt doorgaans met behoud van het vaste contract, of via een huurcontract 'naar zijn aard van korte duur'. Hier worden de generieke contracten dus niet voor ingezet.  

Kamers en doelgroepcontracten

Wel wordt het interessant om te zien of de Kamer nog bereid is om meer te doen voor woonzekerheid, door bijvoorbeeld de tijdelijke contracten voor kamers, en de diverse doelgroepcontracten aan te pakken. SP-Kamerlid Sandra Beckerman heeft hier amendementen voor ingediend. D66-Kamerlid Faissal Boulakjar wil ook kijken hoe jonge kamerhuurders beter kunnen worden beschermd en beloofde goed te kijken of zijn partij de amendementen kan steunen. Anderzijds pleitte het CDA juist weer voor behoud van doelgroepcontracten. Brede steun voor het ook aanpakken van de vijfjaarcontracten voor kamers lijkt hiermee wel in zicht. 

Hoe nu verder?

De indieners van de initiatiefwet krijgen de kans om te reageren op alle vragen vanuit verschillende partijen. Daarna wordt er een stemming ingepland. Alleen VVD en Van Haga zijn expliciet voor instandhouden van zo veel mogelijk tijdelijke contracten. Daarom ligt in de lijn der verwachting dat op zijn minst het contract van twee jaar voor zelfstandige woonruimte gaat verdwijnen. 

Weinig steun zwakkere wet minister de Jonge

In dezelfde week publiceerde minister De Jonge een zwakkere variant om tijdelijke verhuur iets terug te dringen. Gemeenten krijgen dan de kans in kwetsbare wijken de inzet van tijdelijke contracten te verbieden om de leefbaarheid er niet te verslechteren. 'Hiermee houd je veel meer tijdelijke verhuur in stand, en ga je voorbij aan de structurele problemen die deze contracten opleveren voor huurders zelf. Continue stress van het weer moeten verhuizen en onzekerheid over je woning, het niet kunnen opbouwen van een leven, niet je recht kunnen halen bij een te hoge huur, achterstallig onderhoud of een ander huurgeschil,' aldus belangenbehartiger bij de Woonbond Marcel Trip. 'Eigenlijk zegt de minister, het is pas problematisch dat je op straat wordt gezet als dat ook vervelend is voor je buren. We mogen meer verwachten van onze minister van Volkshuisvesting.' De Woonbond roept de Tweede Kamer op met de initiatiefwet van PvdA en ChristenUnie echt een stap te zetten naar meer woonzekerheid.

24 maart 2023, Bron: WoonBond 

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.