InterWhere

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging, notarieel vastgelegd na een fusie van HV Het Tympaan en HV Over en Wheer per 1 januari 2014.

InterWhere heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. Om ons doel te kunnen verwezenlijken en de wettelijke middelen optimaal te benutten heeft InterWhere een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Intermaris. Hierin is o.a. vastgelegd dat Intermaris HV InterWhere erkent als, enige, wettelijke vertegenwoordiger van de huurders in de zin van de Overlegwet.

InterWhere is een vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en lid van de Nederlandse Woonbond en heeft leden die een maandelijkse contributie betalen van € 0,25 die door Intermaris voor de vereniging wordt geïnd. Leden kunnen rekenen op persoonlijk advies bij conflicten met de corporatie of o.a. het opstellen van verzoekschriften voor officiële instanties.

InterWhere heeft minimaal vier maal per jaar overleg met de directie van Intermaris op regionaal niveau over beleidszaken e.d. en eveneens minimaal vier maal per jaar overleg met het management van Intermaris op regionaal niveau, waar dan de (eventuele) problemen van de huurders in Purmerend/Waterland aan de orde worden gesteld.

Eén maal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden.

Gepland hiervoor is de maand februari, omdat het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december. Het bestuur legt dan verantwoording af over het gevoerde beleid, geeft een financieel overzicht en biedt een werkplan aan voor het komende jaar.